Research

Home > Research > Achievements > Content

State Scientific and Technological Awards in 2013

May 8, 2019  

1.Technology of landslide mitigation and its application based on the evolution process.

Tang huiming, Hu xinli, Liao shengyin, Su aijun, Sun renxian, Wang liangqing, Wu yiping, Zeng zhigang, Gao gaiping, Ren qingyang

2.Non-linear theory and method for mineral resource prediction and assessment

Cheng qiuming, Li wenchang, Xia qinglin, Lu yingxiang, Wang qingfei, Zuo renguang, Ge yong, Zhang shengyuan, Chen zhijun, Xie shuyun


Pre.:State Scientific and Technological Awards in 2016

Close